oxıɐq ɐɹɐd ɐçǝqɐɔ ǝp oƃıʇɹɐ

Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Ir para navegação Ir para pesquisar

opunɯ op ɐuıƃɐd ɹoıd ɐ

ɯǝqɯɐʇ ɹǝʌ[editar]

pɹǝu oƃıɯɐ nǝʇ

 • ɐsoʇsoƃ ɐɥuızıʌ ɐnʇ
 • oɥuızıʌ nǝʇ
 • oƃıɯɐ ɹoɥʃǝɯ nǝʇ
 • oɹʇno sıɐɯ
 • ɐɥuınƃǝʃoɔ oɹʇno nǝʇ
 • ǝssɐʃɔ ǝp ɐɥuınƃǝʃoɔ nǝʇ
 • oʌɐ nǝʇ
 • oʌɐ ɐnʇ
 • ɐɹossǝɟoɹd ɐnʇ
 • oıʇ nǝʇ
 • ǝɐɯ ɐnʇ
 • ǝɔoʌ

oƃıʇɹɐ ǝssǝ ɹǝʃ ɯɐɹınƃǝsuoɔ oɐu ǝnb sɐossǝd[editar]

 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu

oƃıʇɹɐ ǝssǝ ɹǝʃ ɹınƃǝsuoɔ oɐʌ ǝnb sɐossǝd[editar]

 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu
 • ɯǝnƃuıu

oƃıʇɹɐ ǝssǝ ɹǝʃ ɯɐɹınƃǝsuoɔ ǝnb sɐossǝd[editar]

˙ossı ɹǝzɐɟ ǝɔoʌ ɹɐxıǝp ıɐʌ oɐu ǝɐɯɐɯ ɐnʇ ɯıssɐ oɯsǝɯ ǝ 'ʃıɔıɟıp oıǝɯ ɐɔıɟ ıɐʌ ɐɟǝɹɐʇ ɐ 'oɔuɐɹq ǝ ǝʃǝ ǝ oqnʇ ǝp ǝ ǝʃǝp ɹoʇıuoɯ o '08 souɐ sop ǝ ɹopɐʇndɯoɔ nǝʇ oɯoɔ sɐɯ 'oxıɐq ɐɹɐd ɐçǝqɐɔ ǝp ɹoʇıuoɯ nǝs ǝɹıʌ ǝnb ɹǝs oɐu ɐ 'ıɐʌ oɐu ɯǝqɯɐʇ ǝɔoʌ ǝ 'oƃıʇɹɐ ǝssǝ ɹǝʃ nınƃǝsuoɔ ɐɔunu ɯǝnƃuıu ˙ǝssɐʃɔ ǝp sɐɥuınƃǝʃoɔ snǝʇ sop ǝ ɹossǝɟoɹd nǝʇ op 'oɐpɐçɐɹƃuǝ oıʇ nǝs op 'ɐıʇıʇ ɐns ɐp 'ıɐd nǝs op 'ǝɐɯɐɯ ɐns ɐp ʃıɐɯǝ o ɐɹɐd opuɐpuɐɯ no ɐuıƃɐd ɐssǝ opuǝʃ odɯǝʇ nǝs ɹǝpɹǝd ǝ ɹǝʃ ɹınƃǝsuoɔ oɐu ǝɔoʌ ɐɹɐd ǝʇuǝɯʃɐʇısodoɹd oʇıǝɟ 'oxıɐq ɐɹɐd ɐçǝqɐɔ ǝp oʇıɹɔsǝ oƃıʇɹɐ ɯn ǝ oxıɐq ɐɹɐd ɐçǝqɐɔ ǝp oʇıɹɔsǝ oƃıʇɹɐ
Cquote1.svg ¡nǝɯ 'ʃɐƃǝʃ ǝnb Cquote2.svg
oƃıʇɹɐ ǝssǝ ǝɹqos ɐʇsıʃnɐd
Cquote1.svg ¡ǝssıʌ 'ɐɥuıɐɯ ɐɹd ɹɐʇuoɔ noʌ 'ıʇuǝxo Cquote2.svg
oƃıʇɹɐ ǝssǝ ǝɹqos ouɐɔnqɯɐuɹǝd