Eskríta fonétika

Origem: Desciclopédia, a enciclopédia livre de conteúdo.
Ir para navegação Ir para pesquisar
Carlape1.JPG I di Iscola?
Pode parecer que este artigo foi escrito por alguém que não fala Português. Porém, ocorre que é de propósito, com finalidade humorística. Professor Pasquale agracede pela menção!A eskríta fonétika é um projétu ki pretêndi tornár a língwa portugêza máys fáciw de entendêr. Aw contráriw da escríta tradisionáw, a eskríta fonétika nãw dá márjem pra confuzõyns cômu por ezêmplu : "gente é com g ou com j?"

Nésa nóva fórma de eskríta, tôdas as lêtras heprezêntam apenas um fonêma (esétu m e n, ki tambêm heprezântam us fonêmas nazáis ki vêm depôys das vogáys, como em bômba, ou câmpu), e nãw há máys dúas lêtras heprezentându um sôm, kômu por ezêmplo "ch com som de x". Kômu dêw pra persebêr, tôdas as palávras, esétu as monosílabas átonas, posúem asêntu em sua sílaba tônica, u ki permíti ki ningém fíki na dúvida ôndi botár u asêntu. ´ Ésa eskrita também pódi variár di estádu por estádu, por cáwza dus sotákis. Por ezêmplu: nu Híu di Janêiru, "estamos aprendendo a escrita fonética", si escrévi: "ixtâmuyx aprendêndu a ixkríta fonétxika", i em Sãw Páwlu, "Estâmos aprendéindu a eskríta fonétxika". Nãw konfundír cum Miguxês, qui além di muwtiplicar lêtras, eskreve mayúsculas i minúsculas awternádas, tornându a leitúra incompreensívew.

Ou tambéim podêmus falár "iskrevê komu si fála".

Já da pra imaginar quem é o autor desse artigo.

Kômu eskrevêr na eskríta fonétika[editar]

A eskríta fonétika é múyto símplis. Básta segír as segíntis hégras:

1- Palávras monosílabas ou disílabas átonas não sãw asentuádas. Ezêmplus: "da", "de", "os", "a", "um", "para" (prepozisãw).

2- Palávras monosílabas tônikas sãw asentuádas, i as kum mays di uma sílaba (esétu as disílabas átonas) sãw asentuádas na vogáw di sua sílaba tônika. Lêmbri-si ki numa sílaba em ki ája enkôntru vokáliku, uma das vogáys é na verdádi uma semivogáw, porntântu nãw há konfuzãw sôbri ki vogáw asentuár. Ezêmplus: "bóla", "káza", "akwáriw", "êmu".

2b- Kwându a vogáw tônika for i ou u, o asêntu será o agúdu : "índiw", "Koríntxyans", "múytu", "adúbu"

2c- Kwându a vogáw tônika fôr a,e ou o, i for susedída pur um sôm nazáw, o asêntu será o sirkunfléksu: "bâmbi", "pêndulu", "kômbi". Mays si a vogáw tônika fôr nazáw, sem sêr susedída por m ou n, im vês di sirkunfléksu será tíw: "anãw", "Kamõys"

2d- Kwându a vogáw tônika fôr e ou o, i éla nãw for nazáw, será asentuáda pur sirkunfléksu si u sôm for fexádu, i agúdu si for abértu: "tê£a", "mô£u", "sériw", "ókulus".

3- U awfabétu kompôstu das segíntis lêtras:

vogáis: a , e , i, o, u.

"Arjentína", "Êskósia", "Índya", "Olânda", "Ukrânya"

semivogáys: y, w.

"Urugway" -> ûzi-as kwandu owvér enkôntru vokáliku im uma sílaba.

konsoântis: b,d,f,g,h,j,k,l,m,n,p,r,s,t,v,x,z,ñ,£.

"Braziw", "Dinamárka", "Frânsa", "Grésia", "Húsya", "Japãw", "Koréya", "Líbanu", "Mahókus", "Nijérya", "Polônya", r- "Noruéga", "Suésya", "Turkía", "Venezuéla", "Xína", "Zâmbya", ñ- "Espâña", £- "I£as Márxaw"

Evitându êhus di eskríta[editar]

  • Lêmbri-si das semivogáys: Kwandu owvér u enkôntru vokáliku nãw eskêsa de eskrevêr a lêtra i ow u im sua fórma semivokálika. Eskreva gêy, e nãw gêi, áwtu, i nãw áutu. Ísu é importânti pra evitar ki uma pesôa pênsi ki si tráta di um iáto, nãw um enkôntru vokáliku.
  • Nãw á máys nesesidádi di eskrevêr doys "s", porkê agóra o "s" heprezênta apênas um sôm, i sêmpri ki eli tivér sôm di "z", se iskreverá "z" mêsmu. Por ezêmplu: "káza", "uzár", "lizo".
  • Lêmbri-si ki a mayoría dus subistantívus monosílabus ou disílabus sãw tônikus, como "sów", "lúa", "kára", "méw".
  • As lêtras "c" i "q" não ezístem máys! Porkê elas sêmpri tem sôm di "s" ou "k".
  • U sôm múdu du "u" depôys du "g" nãw é máys nesesáriw, si eskrévi "géha", e não "guéha". Si têm o sôm di "j", si iskrévi j mêsmu, kômu "jênti".
  • A letra "h" posúy o som de "rr", kômu nu inglês (túdu bêm ki u sôm ki êlis pronunsíam é lijeyramênti diferênti), porkê nósa intensãw é evitár ki si územ dúas lêtras pra heprezentár um úniku sôm. Iskrêva "ahôs", i nãw "arrôs", esétu si vosê estivér si heferíndu aw Gawvãw Buênu.

Fórmas hejyonáys[editar]

Eskríta fonétika do Hiu di Janêyru[editar]

A ixkríta fonétxika du Hiw dji Janêyru é bêim fásiw dji hekoñecêh. Karakiteríza-si pêluyx abundântxix xiáduix ki okóhem sêmpri ki u sôm ki devería sêr dji "s" aparési nu fináw dji uma palávra ow antxix dji uma konsuântxi. Tambêym é txípku u sôm modjifikádu du "t" i du "d" sêmpri ki eles aparéceym ântxix da lêtra "i". Maizuma vêyx, pehsébi-si u xiádu karakiteríxtiku. Tambéym é posívew vêr ki u sôm du "r" antxix di konsuântxix fika modjifikádu para h. Ísu posivewmêntxi si dévi a grândji influênsya fransêza no Hiw dji Janeyru.

Mêjmu kum êsi ixtrâñu sotáki, ux kariókayx axâwm ki u sêw sotáki é u me£óh ki ezíxtxi nu [[|Brasil|Brazíw]]. Nãw supóhtawm vêr um minútu um pawlixta falându "vôsê nãw está entendêyndu o ki está acontecêyndu mêw, os mânu pegôw as mína". Goxtâwm dji zuáh o jêitu ki us ôwtrux abitântxix du Brazíw fálam, mayx ixkéseym ki u sutáki dêlix tambéym tem suaix ixkizitisix, aí heklâmam kwându zôam elix. É túdu uma kestâwm dji pôntu dji víxta, neñúm sotáki é me£óh du ki ôwtru.

Êsi módo dji faláh é muyntu comúm na Hêdji Glôbu dji televizâw.

Polêmikas[editar]

  • Aínda persístem muytas polêmikas a hespêytu da eskríta fonétika brazilêyra. Por ezêmplu, como devemos uniformizár a escríta para tôdu u país, já ki ezístem diferêntis fórmas di pronúncias em cada hejiãw? Afináw, é necessáriw criar uma eskrita nasionáw, ki suprima us hejionalismus. A ixkríta fonétxika hejionáw kômu im ixtáduyx cômu u Híw dji Janêyru, devería ser uzáda soméyntx kwându sabêmuyx ki uyx leytôrix sãwn tôduyx kariókayx. Poir eind é quând ns cmnicármux cm ux prtgêzx, que pussuayn um staq indcfrávew, que kômu é cstm ewropêw, els enfetizawn ax konsuâtx em vayx dax vegayx.
  • Cômu devêmus tratár us fonêmas nazáys? Para a mayoría dus fonólogus, o m em "bomba", nada mays é que a nazalizasãw do o, e nãw um fonêma im si. Ísu complica um powko a eskríta poys sería preferívew ki apênas uma lêtra heprezênti um fonêma.